Categories
finance

เงินต้น คืออะไร

ก่อนอื่น ทำความเข้าใจว่าอะไรคือ “Principal” เงินต้นกำเนิดในเรื่องของเงินกู้ยืม หรือเงินลงทุนที่ใส่เข้าไปในการลงทุน คล้ายกับ “Face Value” ของ พันธบัตร

Principal แปลว่า เงินต้น, ต้นทุน, เงินก้อนใหญ่

Financing Principal คือ ?

ในบริบทของการกู้ยืม เงินต้น (Principal) หมายถึงขนาดของเงินก้อนเริ่มต้น หรืออาจจะหมายถึง จำนวนเงินที่ถูกยืมในการกู้
เช่น คุณ จำนอง (Mortgage) เงินจำนวน 50,000 บาท หากคุณจ่ายแล้ว 30,000 บาท เงินคงเหลืออีก 20,000 บาท เราจะเรียกว่า เงินต้น (Principal)

จำนวนของดอกเบี้ยที่ถูกจ่ายในการกู้ยืมจะถูกกำหนดโดย เงินต้น
ตัวอย่างเช่น :
ผู้กู้ยืม ได้ทำการกู้เงิน จำนวนเงินต้น 10,000 บาท โดยมี อัตตราดอกเบี้ย รายปี 5% ผู้กู้จะจ่ายเงิน 500 บาทสำหรับดอกเบี้ย ทุกๆปี ของการกู้ยืม

เมื่อคุณทำการจ่ายเงินรายเดือน ในการกู้ จำนวนของการจ่ายเงินในลำดับแรกจะครอบคลุม ดอกเบี้ยค้างรับ (accrued interest) และส่วนที่เหลือก็นำไปลดเงินต้น โดยการจ่ายเงินต้นของการกู้ยืม จะเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยลดดอกเบี้ยในแต่ละเดือน

Zero Principal Mortgage คือ ?

หรือเรารู้จักกันในชื่อ “Interest-only Mortgage” zero principal mortgage เป็นรูปแบบทางการเงินในแบบของการจ่ายเงินจากผู้กู้ที่ครอบคลุมแต่โดยดอกเบี้ยอย่างเดียว ซึ่งต่างจาก อัตตราดอกเบี้ย และ เงินต้น โดยในผลลัพธ์ ผู้กู้เงินไม่จำเป็นต้องทำการลดเงินต้น ในการชำระหนี้ออกนั้น หรือสร้าง “Equity” ในการจำนองอสังหาริมทรัพย์

Face Value of a Bond คือ ?

ในบริบทของ “Debt Instruments” เงินต้น สามารถหมายถึง มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value) หรือค่า พาร์ โดยในตราสารหนี้ (Bond) นั่นคือจำนวนเงินที่ถูกออกให้กับผู้ถือตราสารหนี้ เงินต้นของตราสารหนี้ นี้พิเศษสำหรับทุกๆ คูปอง หรือในระหว่างรอบการจ่ายดอกเบี้ย หรือ หมายถึงดอกเบี้ยค้างรับ แม้ว่าผู้ออกตราสารฯ จะโดนภาระผูกพันการชำระเหล่านี้ก็ตาม ดังตัวอย่างเช่น Bond ขนาด 10 ปีอาจจะมี มูลค่าหน้าตั๋ว (Face Value) ออกไว้ที่ 10,000 บาท และมี การจ่ายชำระระหว่างรอบ 50 บาท ในรอบครึ่งปี หรือเงินต้น 10,000 บาท