ดอกเบี้ยทบต้น

compoundinterest definition

ทำความเข้าใจใน มหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้น ในการเพิ่มความมั่งคั่งทางการเงิน

อะไรคือ ดอกเบี้ยทบต้น

ดอกเบี้ยทบต้น คือ ดอกเบี้ยที่เกิดจากการออม โดยถูกคำนวณจาก เงินต้น (initial principal) และ ดอกเบี้ยสะสม (accumulated interest) จากช่วงเวลาที่ผ่านมา

จากคำที่กล่าวว่า “Interest on interest,” หรือ ดอกเบี้ย บน ดอกเบี้ย หรือ พลังแห่งดอกเบี้ยทบต้น โดยที่นี้ถูกเชื่อว่า มันมีต้นกำเนิดมาจาก อิตาลี ในศตวรรษที่ 17 มันถูกสร้างให้เกิดการเติบโตได้อย่างรวดเร็วกว่า ดอกเบี้ยอย่างง่าย (simple interest) ที่ถูกคิดคำนวณเฉพาะในจำนวนของ เงินต้น

แล้ว ดอกเบี้ยทบต้น มันทำงานอย่างไร ?

แหล่งข้อมูล
The Power of Compound Interest: Calculations and Examples – investopedia

boq4kjPQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *